حضور کارشناسان حوزه جوانان هلال احمر قم در دوره آموزشی مدیریت بحران

دوره ضمن خدمت مدیریت بحران (مقدماتی) فعالیتهای پیشگیری و کاهش اثر با حضور جمعی از پرسنل جوانان جمعیت هلال احمر استان قم در اداره آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت استان قم؛ دوره ضمن خدمت مدیریت بحران (مقدماتی) فعالیت های پیشگیری و کاهش اثر برای پرسنل جمعیت هلال احمراستان قم برگزار شد‌.

بر اسااس این گزارش، این دوره در ۲روز و به مدت۱۶ ساعت در اداره آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان برگزار شد‌.

با توجه به رسالت جمعیت هلال احمر در هنگام وقوع بحران ها، حوادث و بلایا و نقش تاثیر گزار هلال احمر، هدف از برگزاری این گونه آموزش ها را پایین آوردن خسارات و ارائه هر چه بهتر خدمات و مدیریت صحیح و به موقع در برابر بحران ها است.