سحاب

اعضاء جوانان شعبه اردل در پروژه سحاب اقدام به آموزش چهره به چهره به مسافرین کردند

محمدرضا عرب، معاون امور جوانان استان چهارمحال و بختياري گفت: با توجه به اينكه آموزش امداد در خانواده‌ها امری ضروری است، جوانان اين استان در قالب پروژه سحاب با شعار هر خانواده يك امدادگر اقدام به آموزش چهره به چهره امداد، به مسافرين در پل بهشت آباد اردل کردند.