اخبار ستادی

برای نخستین بار؛ دبیران استانی مجامع کانون های جوانان و دانشجویی هدایتگران طرح ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی

همزمان با اجرای هفدهمین طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی برای نخستین بار دبیران استانی مجامع کانون های جوانان و دانشجویی به عنوان هدایتگران پست های نوروزی ایجاد شده ایفا نقش خواهند داشت.