اخبار مجامع

نخستین جلسه اعضای شورای مرکزی مجامع کانون های دانشجویی سازمان جوانان جهت تصویب آئین نامه اجرایی، برگزار شد

اعضای شورای مرکزی مجمع دانشجویی سازمان جوانان در جلسه هم اندیشی با رییس سازمان جوانان و معاون دانشجویی و جوانان، پیشنهادات خود را در خصوص فعالیت های این مجمع ارائه کردند.