داستان یک عکس

رمضان، ماه بندگی

اله من معبود من
سر بر آستان بندگی تو فرود آورده ام
تویی آن رفیق من وقتی که هیچ رفیق و یار دلسوزی ندارم

ماه مبارک رمضان


رمضان ماه نزول قرآن و طواف فرشتگان گرد فرشتگان است