پیامبر(ص) خدا از علی(ع) سوال کرد: همسرت را چگونه يافتى؟ و علی(ع) پاسخ گفت: بهترين يار و ياور براى اطاعت و بندگى خدا